Použitá literatúra

KURZ DETSTVO

Bačová, V. (2008). Problematika rodu v psychologii – sociální psychologie ženy a muže. In Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). Sociální psychologie. Praha: Grada.

Bútorová, Z. (2008). Ženy a muži v priesečníku spoločenských očakávaní. In: Bosá, M., Bútorová, Z. et al. Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek, s. 17-42. Dostupné online: https://www.ivo.sk/buxus/docs//Plus_pre_zeny_45/Ona_a_on.pdf

Cviková, J. (2005). Nerodíme sa ako ženy a muži. Pohlavie a rod. In Cviková, J., Juráňová, J. (eds.)  Ružový a modrý svet. Občan a demokracia a Aspekt.

Kollmayer et al. (2018). Parents’ Judgments about the Desirability of Toys for Their Children: Associations with Gender Role Attitudes, Gender-typing of Toys, and Demographics. Sex Roles, 79, 329–341.

Poznámky ku kurzu Detstvo:

Zaradenie hračiek v cvičení Chlapček alebo dievčatko vychádza z výskumu Kollmayer et al. (2018). 

V časti Ako ste tipovali? odkazujeme na zákon, ktorý sa týka mena a priezviska na Slovensku: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/300/#predpis.skupinaParagrafov-meno 

 

KURZ ŠKOLSKÝ VEK

Cviková, J.  (ed.) (2014). Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady. Centrum vzdelávania MPSVR SR. Dostupné na: https://genderdatabaza.files.wordpress.com/2016/05/jazyk.pdf

Fitzsimmons, Terrance W., Yates, Miriam S., and Callan, Victor J. (2018). Hands up for gender equality: A major study into confidence and career intentions of adolescent girls and boys. Brisbane, QLD, Australia: AIBE Centre for Gender Equality in the Workplace, The University of Queensland.

Jarkovská, L., Smetáčková, I. (2007). Škola jako genderovaný prostor. In Smetáčková, I. eds. (2007). Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Otevřená společnost, o.p.s., 2006.

Knotková, B., Smetáčková-Moravcová, I., Decarli Valdrová, J. (2004). Posuzování genderové korektnosti učebnic. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Kodajová, D. (2006). „Učenia v škole bolo mi skôr primálo“. Vzdelávanie dievčat v rodinách slovenských národovcov. In Cviková, J., Juráňová, J., Kobová, Ľ. (eds.) Histórie žien. Bratislava: Aspekt, s. 211-224.

Kol. autorov (2019). Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole Prieskum MPC ROCEPO – 2018. Rocepo: Rómske vzdelávacie centrum, Prešov. Dostupné na: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/rocepo-dokumenty/na-pomoc-pedagogom/mpc_2018prieskum_na_uverejnenie.pdf

Kritériá na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Dostupné na: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/kriteria_vseobecno_vzdelavacie_predmety.pdf

Lorenz, G. et al. (2016). Stereotype bei Lehrkräften? Eine Untersuchung systematisch verzerrter Lehrererwartungen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2016, 68, 89–111.

Minarovičová, K. (2006). Čo sa v škole o nerovnosti naučíš. In Cviková, J., Juráňová, J. (eds.) Ružový a modrý svet. Bratislava: Občan a demokracia a Aspekt, s. 250-261.

Minarovičová, K., Bosá, M., Čerešník, M. (2014). Svet práce podľa učebníc. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Sabová, B. (2021). Príhovor riaditeľky ZŠ s MŠ S. Timona, Trenčianska Turná. Dostupné na: https://zstrencturna.sk/aktuality/detail/357/slavnostny-prihovor-riaditelky-skoly-na-zaciatku-skolskeho-roka

Smetáčková, I. (2007). Dívky a chlapci: rozdílné výsledky, rozdílný styl učení, rozdílné představy? In Smetáčková, I. (ed.). Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Otevřená společnost, o.p.s., s. 29-36.

Smetáčková, I., Valdrová, J. (2006). Učivo a učebnice. In Smetáčková, I. (zost.) (2006). Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, s. 26-30. Dostupné na: https://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/gender-ve-skole-ucitele.pdf

Tokárová, A. (2006). Vyššie vzdelávanie dievčat a žien. In Cviková, J., Juráňová, J., Kobová, Ľ. (eds.) Histórie žien. Bratislava: Aspekt, s. 227-239.

UNICEF. Girls’ education. Gender equality in education benefits every child. Dostupné na: https://www.unicef.org/education/girls-education

Valdrová, J. (2006). Gender a společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně – Ústí nad Labem. 236 s. 

Watson, C. M., Quatman, T., Edler, E. (2002). Careeer aspirations of adolescent girls: Effects of achievement level, grade, and single-sex school environment. Sex Roles, 46, 9/10, p. 323-335.

Poznámky ku kurzu Školský vek:

„Alexin šlabikár“ bol vytvorený špeciálne pre účely e-learningu s cieľom demonštrovať oblasti, ktoré analyzujeme pri posudzovaní korektnosti učebníc z pohľadu rodovej rovnosti. Nejde teda o učebnicu využívanú v rámci vzdelávacích procesov na Slovensku ani inde, jej obsah nie je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre tento stupeň vzdelávania a má len ilustračný charakter. Sme si vedomé toho, že každú učebnicu treba posudzovať komplexne ako celok. Aj keď učebnica môže v niektorých častiach vykazovať rodové stereotypy, neznamená to, že je ako celok nevhodná pre použitie. Vždy závisí na charaktere a rozsahu takýchto častí. 

 

KURZ DOSPIEVANIE

Clayton, A., & Zetterberg, P. (2018). Quota Shocks: Electoral Gender Quotas and Government Spending Priorities Worldwide. The Journal of Politics, 80(3), 916-932. Dostupné na: https://doi.org/10.1086/697251

Galmiche, M., Déchelotte, P., Lambert, G., & Tavolacci, M. P. (2019). Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period: a systematic literature review. The American Journal of Clinical Nutrition, 109(5), 1402–1413. DOI: 10.1093/ajcn/nqy342.

Keski-Rahkonen, A. & Mustelin, L. (2016). Epidemiology of eating disorders in Europe: prevalence, incidence, comorbidity, course, consequences, and risk factors. Current Opinion in Psychiatry, 29 (6). DOI: 10.1097/YCO.0000000000000278

Kol. autorov (2011). Už som skoro dospelá. Svojtka&Co. 47 s. a Kol. autorov (2011). Už som skoro dospelý. Svojtka&Co. 48 s.

Kolářová, J. (ed). (2014). Volba povolání bez předsudků. Metodika projektového dne pro základní školy. Praha: Gender studies.

McPherran Lombardi, C. et al. (2019). Social Norms, Social Connections, and Sex Differences in Adolescent Mental and Behavioral Health. Journal of Child and Family Studies, 28(1), 91 -104.

Orosz, L. a kol. (2015). Volebné právo. Košice: UPJŠ, s. 45 – 51. Dostupné na: https://www.upjs.sk/public/media/19712/ucebnica-volebne-pravo.pdf

Rodgers, R. F. et al. (2020). A Biopsychosocial Model of Social Media Use and Body Image Concerns, Disordered Eating, and Muscle-Building Behaviors among Adolescent Girls and Boys. Journal of Youth and Adolescence, 49(2), 399-409. a Šmídová, S. et al. 2018). Adolescent body image: Results of Czech Elspac Study. Central European Journal of Public Health, 26(1), 60-64. 

Schneiderová, S. (1998). Som správne dievča. SPN – Mladé letá.

Smetáčková, I. (ed). (2015). Genderové aspekty přechodu žáků a žákyň mezi vzdělávacími stupni. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

Smith, D. S. et al. (2018). Gender Norm Salienc Across Middle Schools: Contextual Variations in Associations Between Gender Typicality and Socioemotional Distress. Journal of Youth and Adolescence, 47(5), 947-960.

Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.

Poznámky ku kurzu Dospievanie:

Kvíz použitý v tomto kurze neslúži ako objektívny diagnostický nástroj a má len ilustračnú funkciu.

Informácie o prejavoch mentálnej anorexie vychádzajú z diagnostických kritérií podľa MKCH-10 a DSM-V.

Informácie použité v dotazníku pochádzajú z výskumu spoločnosti Dove (The Dove Global Beauty and Confidence Report), ktorého sa zúčastnilo viac ako 10 500 žien a dievčat vo veku od 10 do 60 rokov z 13 rôznych krajín sveta. Cieľom Projektu sebadôvery je pomôcť budúcej generácii dievčat a žien vyrastať s pozitívnym prístupom k svojmu vzhľadu a zvýšiť ich sebadôveru. Viac informácií o výskume možno nájsť tu: https://www.dove.com/us/en/stories/about-dove/our-research.html

Časová os použitá v kurze vychádza z textu dostupného na: https://www.boredpanda.com/women-ideal-body-type-history-video/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

Inšpiráciou vzdelávacieho bloku bol aj e-book Som dievča vytvorený vzdelávacou platformou Učenie nás baví. Dostupné na: https://ucenienasbavi.sk/

Charakteristiky potrebné pre vykonávanie povolania tanečník vychádzajú z európskej viacjazyčnej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO. ESCO funguje ako slovník, opisuje, identifikuje a klasifikuje povolania, zručnosti a kvalifikácie relevantné pre trh práce, vzdelávanie a odbornú prípravu EÚ. Dostupné na: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation a tiež z charakteristiky odboru tanec Súkromného konzervatória, Zádielska 12 v Košiciach: https://www.skke.sk/tanecny-odbor/charakteristika-odboru

Študijné odbory použité v kurze, v ktorých je najväčší nepomer zastúpenia dievčat a chlapcov, vychádzajú z analýzy údajov spracovaných na základe štatistického prehľadu CVTI – Gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, stredné športové školy a špeciálne SŠ k 15. 9. 2020. Dostupné na: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cvtisr.sk%2Fbuxus%2Fdocs%2F%2FJC%2FPREHLAD%2FSS%2Fodss2020.xls&wdOrigin=BROWSELINK

Rozhovor s učiteľom Milanom vychádza z rozhovorov realizovaných a uverejnených v bakalárskej práci Mgr. Moniky Crhovej (2018): Muži-učitelé v předškolním vzdělávání. Brno: Masarykova Univerzita. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/siwud/Muzi-ucitele_v_predskolnim_vzdelavani.pdf

Informácie prezentované v časti o ženách v politike pochádzajú z mapy „Ženy v politike: 2021“, ktorú vytvorili Medziparlamentná únia (IPU) a UN Women. Predstavuje celosvetový rebríček žien vo výkonných, vládnych a parlamentných funkciách k 1. januáru 2021. Dostupné na: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021

Globálne legislatívne dôsledky rodových kvót v priebehu času sledovali  Amandy Clayton and Pär Zetterberg (2018) a výsledky zverejnili v štúdii. Vypracovaním unikátneho súboru prierezových údajov v časovom rade zo 139 štátov počas vrcholného obdobia prijímania a implementácie kvót (1995 – 2012) testovali, či a ako sú kvóty spojené s následnými zmenami vo výdavkových prioritách vlády. Zistili, že po výrazných šokoch v súvislosti s kvótami – tých, ktoré súvisia s veľkým nárastom zastúpenia žien v parlamente – nasledujú zvýšené vládne výdavky na verejné zdravotníctvo. Ďalej zistili, že zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo bolo kompenzované relatívnym znížením vojenských výdavkov a iných výdavkových kategórií. Ich zistenia poskytujú presvedčivé dôkazy o tom, že politika kvót ovplyvňuje vládne priority v historicky feminizovaných oblastiach politiky, ale hlavne vtedy, keď sa dodržiava a má podstatné číselné dôsledky.

 

KURZ DOSPELOSŤ

Belanová, L. (2019). Aké kariéry si vyberajú ženy? Dostupné na: https://blog.profesia.sk/ake-kariery-si-vyberaju-zeny/

Belanová, L. (2019). Ženy vs. muži – poznáme pracovné pozície, v ktorých dominujú. Dostupné na: https://blog.profesia.sk/zeny-vs-muzi-pozname-pracovne-pozicie-v-ktorych-dominuju/

Burajová, B., Činčurová, S. (2016). Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie. Príručka k odbornému semináru pre pedagogický a odborný personál škôl. Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie. Dostupné na: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/resources/data/Situacia-deti-svedkov-domaceho-nasilia_vyzvy-a-moznosti-intervencie.pdf

Cosgrave, E., Lam, T., Henderson, Z. (2020). Scoping Study-London’s participation in UN Women’s Safer Cities and Safe Public Spaces Programme. UCL Urban Laboratory. Dostupné na: https://www.ucl.ac.uk/urban-lab/publications/2020/mar/londons-participation-un-womens-safer-cities-and-safe-public-spaces-programme

Designing Safe Cities for Women. Dostupné na: https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/designing-safe-cities-women/1052876/

Safe in the city? Zur gefühlten Sicherheit von Mädchen und Frauen in deutschen Städten (2020). Plan International Deutschland e.V. Dostupné na: https://www.plan.de/safeinthecity.html

Turkovič, Z. (2021). Rodičia na trhu práce: zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Bulletin Inštitútu pre výskum práce a rodiny, 2(2).

Verniers, C., & Vala, J. (2018) Justifying gender discrimination in the workplace: The mediating role of motherhood myths. PLoS ONE. 13(1): e0190657. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190657

Poznámky ku kurzu Dospelosť:

Opis Alex na začiatku dospelosti bol inšpirovaný životným príbehom Marcely Zimovej, odborníčky v oblasti internetovej bezpečnosti, lektorky kurzov pre dospelé ženy. V úvodnom texte sú zakomponované autentické výroky M. Zimovej či etapy jej profesionálnej dráhy. Rozhovor je dostupný na platforme Aj Ty v IT: https://ajtyvit.sk/zeny-v-it/marcela-zimova/

Príbeh Alex sa v tejto časti kurzu spája s ďalším reálnym príbehom ženy, Nicol. Príbeh Nicol zverejnil na svojom twitterovom konte 9. 3. 2017 Martin R. Schneider. Pôvodný zdroj je dostupný na: https://twitter.com/schneidremarks/status/839910253680553988

Audio nahrávky:

ženský hlas: Veronika Kořínková, EDUdrama, www.edudrama.sk
mužský hlas: Matej Feldbauer, Divadelné teleso PRAKTIKÁBEL, www.praktikabel.xyz

Uvádzané študijné odbory, v ktorých je najväčší nepomer zastúpenia dievčat a chlapcov, vychádzajú z analýzy údajov spracovaných na základe štatistického prehľadu CVTI – Gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, stredné športové školy a špeciálne SŠ k 15. 9. 2020, dostupného na: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cvtisr.sk%2Fbuxus%2Fdocs%2F%2FJC%2FPREHLAD%2FSS%2Fodss2020.xls&wdOrigin=BROWSELINK

Údaje týkajúce sa „ženského eura“ a Dňa rovnosti v odmeňovaní žien a mužov z roku 2021 vychádzajú z tlačovej správy publikovanej na webstránke totojerovnost.sk. Pri hodnotení rozdielov v odmeňovaní žien a mužov sa vychádza najmä z dvoch ukazovateľov, a to z rodového mzdového rozdielu v neupravenej forme (ide o priemerné hodinové hrubé zárobky), ktorý zverejňuje Eurostat a z priemerných mesačných hrubých zárobkov žien a mužov podľa výberového zisťovania Štatistického úradu SR. Napriek rozdielnej metodológii výpočtu oboch ukazovateľov, trendy v rodových rozdieloch sú viac menej podobné. Dostupné na: https://www.totojerovnost.eu/index.php/2021/10/25/tlacova-sprava-poznate-hodnotu-zenskeho-eura-v-roku-2021-je-to-816-centa-neplatena-praca-zien-v-domacnosti-situaciu-v-sr-este-viac-zhorsuje/

Infografika použitá v kurze o rodových platových rozdieloch pochádza z dokumentu Európskej komisie (2021). Equal Pay? Time to close the gap! Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheet.pdf

Mapa bezpečnejších miest znázorňujúca bezpečné a nebezpečné miesta v mestách Hamburg, Kolín, Mníchov a Berlín, bola vytváraná online v priebehu januára až marca 2020 dievčatami a ženami vo veku od 16 do 40 rokov v rámci projektu Safe in the city?  Skoro 1000 účastníčok zaznamenávalo na online mape nielen miesta, kde sa nachádzali a pohybovali, ale aj dennú dobu (deň alebo večer/noc), kategóriu lokality (napr. park, ulica, koncert…). Pri každom zaznačenom mieste museli tiež krátko opísať dôvod pozitívneho alebo negatívneho hodnotenia daného miesta.

Zdroj: Safe in the city? Zur gefühlten Sicherheit von Mädchen und Frauen in deutschen Städten (2020). Plan International Deutschland e.V. Dostupné na: https://www.plan.de/safeinthecity.html

Umiestnenie Bratislavy v rámci európskych miest či miest východnej Európy pochádza z iniciatívy http://www.numbeo.com. Táto realizuje svoje prieskumy na základe hodnotení svojich návštevníkov, pričom na vytvorenie aktuálneho indexu (ktorý sa vždy aktualizuje), používa údaje staré maximálne 36 mesiacov. Databáza zahŕňa len mestá, pre ktoré existuje aspoň určitý počet prispievateľov. Zdroj rebríčka, ktorý bol použitý v cvičení v rámci kurzu je dostupný na: https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2021&region=150&displayColumn=1

Výskumné zistenia týkajúce sa bezpečnosti v mestách Bratislava a Košice vychádzajú z dát publikovaných v týchto dvoch správach:

Report on the Quality of life in European cities, 2020. European Union (2020). Dostupné na: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2020/report-on-the-quality-of-life-in-european-cities

EC/DG REGIO, Perception Survey on the Quality of Life  (QoL) in European Cities 2019. Dostupné na: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life/

Štatistické informácie o Slovensku, Bratislave a Košiciach za rok 2020 vychádzajú z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dostupných na: http://statdat.statistics.sk

Index bezpečných miest 2021 hodnotí 60 miest na základe 76 ukazovateľov zahŕňajúcich digitálnu, zdravotnú, infraštruktúrnu, osobnú a environmentálnu bezpečnosť. Podľa Indexu bezpečných miest 2021, z ktorého sme v cvičení v kurze vychádzali, je individuálna bezpečnosť výsledkom kolektívneho úsilia. Pri jej hodnotení sa v rámci indexu zohľadňuje to, do akej miery sú osoby, ktoré v danom meste žijú, ohrozené kriminalitou, násilím, teroristickými hrozbami, prírodnými katastrofami a ekonomickou zraniteľnosťou. Zohľadňujú sa aj ukazovatele, akými sú kapacita súdneho systému, regulácia zbraní, politická stabilita, zákony týkajúce sa bezpečnosti žien a ekonomickej bezpečnosti. 

Správa je dostupná na: https://safecities.economist.com/safe-cities-2021-whitepaper/

Výskumné údaje prezentované v dotazníku pochádzajú z výskumu EVS 2017, ktorý je reprezentatívny pre populáciu Slovenska vo veku nad 18 rokov (N=1435) zohľadňujúc rozloženie obyvateľov Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Ide o medzinárodný, a zároveň dlhodobý výskumný projekt v 36 partnerských krajinách. Pre účely dotazníka využitého v kurze a jeho edukačné účely boli využité len niektoré položky, pričom získané dáta boli zlúčené do troch skupín, a to súhlasím (úplne súhlasím + skôr súhlasím), nesúhlasím (skôr nesúhlasím + nesúhlasím) a neviem odpovedať. Všetky informácie s dátami sú dostupné na: http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3120_attach_Pramenna_EVS_2017_Slovensko.pdf

Výskumné údaje prezentované v infografike, ako aj informácie o rozsahu neplatenej práce, pochádzajú z výskumu ISSP Slovensko 2012 realizovaného pod vedením V. Krivého. Výber vzorky a terénny zber údajov zabezpečovala výskumná agentúra TNS Slovakia. Respondenti (N = 1128) boli pre výskum vybraní stratifikovaným viacstupňovým pravdepodobnostným výberom. Výskum ISSP zameraný na rodinu sa na Slovensku uskutočnil druhýkrát (prvý raz v roku 2002 pod názvom Rodina a meniace sa rodové roly), čo prináša príležitosť zachytiť posuny vo vývine spoločenského nazerania na rodinu. Do januára 2022 nebola realizovaná nová štúdia ISSP. Všetky dáta sú dostupné na: http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2012001

Príbeh Jany vychádza z reálnych príbehov žien zažívajúcich násilie, ktoré zverejnilo občianske združenie ŽENA V TIESNI pod názvom Príbehy násilia v rodine v internetovom časopise Prohuman (september, 2011). Dostupné na: https://www.prohuman.sk/psychologia/pribehy-nasilia-v-rodine

Výskumné údaje týkajúce sa domáceho násilia pochádzajú z prieskumu agentúry FRA publikovaného v roku 2014. Ide o prvý prieskum svojho druhu o násilí páchanom na ženách v 28 členských štátoch Európskej únie (EÚ). Vychádza z rozhovorov so 42 000 ženami v celej EÚ, ktorých sa pýtali na ich skúsenosti s fyzickým, sexuálnym a psychickým násilím, vrátane prípadov násilia zo strany intímneho partnera. Dostupné na: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report

 

KURZ STAROBA

Bednárik, R. (2019). Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny. Dostupné na: https://ivpr.gov.sk/prieskum-socio-ekonomickej-situacie-seniorov-na-slovensku-rastislav-bednarik-2019/

Filadelfiová, J., Gerbery, D., Vittek, J.  (2017). Reprezentatívny výskum domáceho násilia na Slovensku (pramenná publikácia). Bratislava: KMC. Dostupné na: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/resources/data/VySKUM_Pramenna-publikacia_Reprezentativny-vyskum-o-DN.pdf

Galisová, Ľ., Flimelová, E. (2014). Prieskum týrania a zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi. Prievidza: Fórum pre pomoc starším. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/zasadnutie-23-11.2015/bod-c.2/podporny-materiak-k-bodu-c-1-forum.pdf

Libáková, Ľ., Bosá, M. (2017). Viacnásobné znevýhodnenie starších žien zažívajúcich násilie prostredníctvom ne(dostupnosti) vybraných prvkov informačno-komunikačných technológii. In Balogová, B. (ed.). Šance a limity seniorov v súčasnej modernej komunikácii (negatíva a pozitíva IKT v živote seniora). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 92-98.

Luoma, M. L., Koivusilta, M., Lang, G., et al. (2011). Prevalence Study of Abuse and Violence against Older Women. Results of a Multi-cultural Survey in Austria, Belgium, Finland, Lithuania, and Portugal (European Report of the AVOW Project). Finland: National Institute for Health and Welfare (THL). Dostupné na: https://thl.fi/documents/189940/259311/AVOWEuropeanResearchReport_April2011.pdf

Máriássyová, A., Ujházyová, M. 2021. Násilie páchané na senioroch a seniorkách a ich diskriminácia. Skúsenosti organizácií pracujúcich s ľuďmi vo vyššom veku. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Dostupné na: http://www.snslp.sk/wp-content/uploads/Nasilie-na-senioroch-a-seniorkach.pdf

Repková, K., Baláž, V., Bednárik, R., Nemeček, M., Šprocha, B. (2020). Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 (analytická časť). Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny. Dostupné na: https://ivpr.gov.sk/narodny-program-aktivneho-starnutia-na-roky-2021-2030-analyticka-cast-kvetoslava-repkova-ed/

Vágnerová, M. (2010). Vývojová psychologie. Praha: Portál.

Poznámky ku kurzu Staroba:

Údaje o kvalite života pochádzajú z Európskeho prieskumu kvality života 2016, ktorý uskutočňuje nadácia Eurofound. Súhrnná správa je dostupná ako Eurofound (2017). European Quality of Life Survey 2016: Quality of life, quality of public services, and quality of society. Publications Office of the European Union, Luxembourg. Dostupné na: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1733en.pdf

Informácie o rozdiele v príjmoch a dôchodkoch medzi ženami a mužmi vychádza zo Správy o primeranosti dôchodkov 2018.  Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the EU (Volume 1+2). Dostupné na: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes

Informácie týkajúce sa diskriminácie starších žien pochádzajú z webovej stránky európskej siete neziskových organizácií ľudí vo veku 50+ a pre ľudí vo veku 50+,  AGE Platform Europe, ktorej cieľom je presadzovať záujmy ľudí nad 50 rokov v Európskej únii a zvyšovať povedomie o otázkach, ktoré sa ich najviac týkajú. Dostupné na: https://www.age-platform.eu/policy-work/gender-equality-old-age

Príbeh Alex ako 84-ročnej ženy bol vytvorený na základe skutočných rozhovorov publikovaných v rámci diplomovej práce K. Kalandříkovej. Kalandříková, K. (2015). Mýty o ageismu aneb životní příběh šťastného seniora. Diplomová práca. Brno: PdF MU. 94 s. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/kbzlu/

Infografika zobrazujúca pomer mužov a žien vo veku ≥ 65 rokov v roku 2019 a 2050 vychádza z údajov Eurostatu dostupných na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:People_aged_%E2%89%A565_years,_by_sex,_2019_and_2050_(%25_share_of_total_population)_AE2020.png

Údaje o priemernej dĺžke života vychádzajú z dát zverejnených Eurostatom, ktoré sú dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Life_expectancy_at_birth,_1980-2020_(years)_May_2021.png

Výskumné údaje poskytujúce informácie o rozsahu starostlivosti o seniorov pochádzajú z výskumu ISSP Slovensko 2012. Všetky dáta sú dostupné na: http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2012001

Informácie o väčšinovom zastúpení žien v opatrovateľských službách pochádzajú z výskumu EIGE z roku 2021, ktorý je dostupný na: https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers

Príbeh Viery vychádza z reálneho prípadu riešeného v Informačnej kancelárii pre obete trestných činov Žilina, ktorá ho zverejnila v článku zo dňa 1. február 2021 pod názvom: Psychické týranie býva často horšie ako to fyzické – ako ho spoznať? Dostupné na: https://prevenciakriminality.sk/clanok/2-trestne-ciny-pachane-na-senioroch/241-psychicke-tyranie-byva-casto-horsie-ako-to-fyzicke-ako-ho-spoznat