O projekte

Všetky dôležité informácie

Cieľ projektu

E-learningový kurz je vypracovaný v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Jedným z jeho cieľov je zvýšenie informovanosti o predchádzaní rodovej diskriminácii, podpora výskumnej a analytickej činnosti v tejto oblasti, vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a rozvoj poradenstva pre ľudí, ktorí zažili diskrimináciu. 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: https://ivpr.gov.sk/perd/ 

Viac informácií o projektovej aktivite 1 Podpora účinných mechanizmov na odstraňovanie rodovej diskriminácie nájdete na stránke: https://www.totojerovnost.eu

Inštitút pre výskum práce a rodiny

je výskumná organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je aplikovaný sociálny výskum v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politiky trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých vzťahov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výsledky výskumu sú následne využívané pri tvorbe zákonov, koncepcií, stratégií a programov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Viac o Inštitúte pre výskum práce a rodiny: www.ivpr.gov.sk