Jana Jablonická-Zezulová

Jana Jablonická-Zezulová vyštudovala filozofiu a históriu na FF UK v Bratislave. Celý svoj profesionálny život sa venuje tomu, ako vysvetliť význam rodovej rovnosti pre spoločnosť. Za týmto účelom zrealizovala veľké množstvo školení zameraných na posilnenie rodovej rovnosti. Pracuje ako analytička a výskumníčka v národnom projekte Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. V rámci neho bol vytvorený aj tento e-learning, ktorého vypracovanie koordinovala.